Algemene Leveringsvoorwaarden      
Artikel 1. Begripsbepaling        
Artikel 2.Werkingssfeer
Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomsten                             
Artikel 4. Bepalingen met betrekking tot het evenement 
Artikel 5. Rechten                                                                    
Artikel 6. Prijzen                                                                      
Artikel 7. Betalingen  
Artikel 8. Annulering
Artikel 9. Klachten
Artikel 10. Aansprakelijkheid/vrijwaring
Artikel 11. Ontbinding
Artikel 12. Overmacht
Artikel 13. Onverbindendheid/hiaten
Artikel 14. Geschillen
Artikel 15. Huurvoorwaarden materialen
 
Artikel 1. BEGRIPSBEPALINGEN
In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
A.       Plaza Events , Evenementen/Feestorganisator ( Uw Feestorganisator.nl), Leverancier van Huur Materialen ( de Verhuurcentrale.nl) en  Leverancier van Partycatering ( Partycatering Centrale.nl) en gevestigd te Eindhoven.
B.       de Opdrachtgever, degene die Plaza Events een opdracht verstrekt voor het organiseren van een (onderdeel van een) evenment/feest en het contracteren van een of meer artiest(en), musicus/musici en/of uitoefenend kunstenaar(s), het organiseren van een (onderdeel van een) evenement en/of het verhuren van roerende zaken, het leveren van Food en Non food Catering, zulks in de ruimste zin;
C.       de Artiest, de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten en amusement - zijnde artiest, musicus en/of uitoefenend kunstenaar die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en/of uitvoeringen, die direct door het publiek kunnen worden waargenomen, of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking, alsmede degenen die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verlenen ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen, alsmede degenen die tegen een bedongen prijs voor een opdrachtgever een stoffelijk werk met een kunstzinnige waarde tot stand brengen -, die zich jegens  Plaza Events heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten;
D.       de Toeleverancier, degene die zich direct of indirect jegens Plaza Events heeft verbonden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woord, zoals onder andere voor zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering, tenten, sportieve activiteiten en beveiliging;
E.       de Wederpartij, de Opdrachtgever, Artiest en/of Toeleverancier;
F.        Meerwerk, alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor Plaza Events en/of de door haar ingeschakelde derden meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken;
G.       Riders, zijnde speciale - aanvullende – bepalingen met betrekking tot de prestaties van de artiest, alsmede met de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst;
H.       Uitkoopsom, zijnde de netto-gage, vermeerderd met sociale lasten en werkgeverslasten en eventueel te vermeerderen met Omzetbelasting;
I.         Optreden, de te leveren (artistieke) prestatie, als omschreven in de overeenkomst.
 
Artikel 2. WERKINGSSFEER
1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Plaza Events, alsmede op alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten.
2.       Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, binden Plaza Events niet, tenzij deze vooraf expliciet door Plaza Events schriftelijk zijn aanvaard.
3.       Indien het Plaza Events ten behoeve van of bij de uitvoering van een met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst met een Toeleverancier, zijnde een horecabedrijf, een toeleveringsovereenkomst heeft gesloten in de zin van de Uniforme Voorwaarden Horeca van de Federatie Horeca Nederland, dan wel zelf horecadiensten in die zin verleent, dan hebben deze Uniforme Voorwaarden - uitgegeven door de Federatie Horeca Nederland gedeponeerd K.v.K. te ‘s-Gravenhage onder nr. 606/1992, dan wel de eventueel later geldende en gedeponeerde Uniforme Voorwaarden - voor zover het de horecadiensten betreft – een aanvullende werking op deze algemene voorwaarden.
4.       Indien Plaza Events ten behoeve van of bij de uitvoering van een met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst met een vervoerbedrijf in de zin van de Algemene Vervoersvoorwaarden en betalingscondities voor Personenvervoer met Autobussen een overeenkomst heeft gesloten, dan hebben de Algemene Vervoersvoorwaarden en Betalingscondities voor Personenvervoer met Autobussen 1984 -uitgegeven door het FNOP/KNVTO en gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage onder nr. 127/1984, dan wel de eventueel later geldende en gedeponeerde Algemene Vervoersvoorwaarden voor Personenvervoer met Autobussenvoor zover het de vervoersdiensten betreft, aanvullende werking op deze algemene voorwaarden.
 
Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
1.       Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van Plaza Events zijn steeds vrijblijvend.
2.       Plaza Events zal de overeenkomst met de Wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de Wederpartij doen toekomen. De Wederpartij draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van deze overeenkomst omgaand, doch binnen een termijn van 7 (zeven) dagen na dagtekening in het bezit is van  Plaza Events.
3.       Indien  het door de Wederpartij ondertekende afschrift van de overeenkomst niet binnen 7 (zeven) dagen na dagtekening van de Wederpartij retour heeft ontvangen, dan heeft Plaza Events, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke termijn per post én per e-mail aan de wederparty wordt medegedeeld.
4.       Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien Plaza Events daarmee expliciet van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.
 
Artikel 4. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET EVENEMENT
1.       De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de overeenkomst met Plaza Events, volledig bekend te zijn met de prestaties van de Artiest en/of de Toeleverancier, alsmede met de soort en/of de aard van de gecontracteerde prestaties.
2.       De Artiest is verplicht ruim van te voren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor het optreden nodig zijn, tenzij schriftelijk van te voren is overeengekomen dat bepaalde voor het optreden benodigde zaken door Plaza Events, de Opdrachtgever en/of de Toeleverancier zullen worden verstrekt.
3.       De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen rechten, onder meer aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de muziekrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
4.       De Opdrachtgever garandeert:
a.       dat in het geval van een openlucht optreden een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de betrokkenen en/of zaken van de Artiest, Toeleverancier en/of Plaza Events. Tevens zorgt de Opdrachtgever als dan voor opgestelde dranghekken op ruime afstand van het podium;
b.       dat, indien de omstandigheden ten tijde van het evenement dit noodzakelijk mocht maken, in overleg met Plaza Events een professionele ordedienst ter plekke aanwezig is; opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor handhaving orde tijdens opbouw, optreden en afbouw.
c.       dat de Artiest de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen;
d.       dat er voor de Artiest een ordentelijke en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de benodigde wasgelegenheid, spiegels en noodzakelijke verwarming;
e.       dat, indien blijkt dat de populariteit van de Artiest op de datum van het evenement aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst, eventueel nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen, bij gebreke waarvan Plaza Events gerechtigd is het betreffende optreden te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden;
f.        dat, indien de artiest gebruik maakt van Riders en deze door de Artiest vóór het sluiten van de overeenkomst met Plaza Events van toepassing zijn verklaard op het optreden, deze Riders ook door de Opdrachtgever zullen worden nageleefd en/of gerespecteerd. Plaza Events zal in het voorkomende geval Opdrachtgever omgaand informeren over de door de Artiest gehanteerde Riders;
5.       De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn:
a.       dat de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, tijdens het optreden per uur recht heeft op twee gratis consumpties, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;
b.       dat de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, recht heeft op een [gratis] eenvoudige maaltijd, indien diens deelname aan het evenement langer dan 4 (vier) uur duurt;
c.       dat de Artiest gerechtigd is elk gecontracteerd uur 10 (tien) minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.
6.       Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Plaza Events.
7.a   Plaza Events behoudt zich het recht voor alsnog een onderdeel van het evenement te annuleren, zulks tot uiterlijk tien (10)   
       dagen voor de datum van het evenement, hetzij in overleg met de Opdrachtgever het evenement naar een andere datum te verplaatsen
      (dit onder dezelfde voorwaarden), ingeval de Artiest op de datum van het evenement een televisieoptreden c.q. tv  opname en/of een
      buitenlandse tournee heeft, zonder dat Plaza Events hierdoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt.
b.   In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 7.a is omschreven, dan wel de desbetreffende Artiest door ziekte
     en/of overmacht niet in staat is tijdens het evenement op te treden, heeft Plaza Events het recht het desbetreffende optreden
     door een andere gelijkwaardige artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor 
     rekening komen van de Opdrachtgever, zonder dat dit de Opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst met Plaza Events
      (gedeeltelijk) te annuleren.
8.       De Toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met Plaza Events gesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.
 
Artikel 5. RECHTEN
De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door Plaza Events ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan Opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld,waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij Plaza Events. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Plaza Events van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.
 
Artikel 6. PRIJZEN
1.       Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
2.       Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de Wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van Plaza Events prijsverhogingen - bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, technische- en/of organisatorische kosten - mochten voordoen, is het Plaza Events gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
3.       Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief Omzetbelasting en zonder de aan BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen rechten;
4.       In een Uitkoopsom zijn de eventueel verschuldigde loonbelasting en/of sociale verzekeringspremies inbegrepen.
 
Artikel 7. BETALINGEN
1.       Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de Opdrachtgever te geschieden binnen 5 ( vijf ) dagen na factuurdatum, zonder dat de Opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/of opschorting. Uitgezonderd Huur materialen zie artikel 15.
2.       Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. Plaza Events heeft alsdan het recht om zonder nadere aankondiging van de Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
3.       Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever voor iedere maand over het aan Plaza Events verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent), waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval aan Plaza Events tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).
4.       Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere door Plaza Events  in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.
5.       In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/of lid 7 van dit artikel heeft Plaza Events  het recht diens verplichtingen
jegens de Opdrachtgever op te schorten.
6.       In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens Plaza Events voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
7.       Plaza Events is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De Opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van Plaza Events te verschaffen.
8.       De Opdrachtgever verplicht zich jegens Plaza Events nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende Toeleverancier en/of Artiest, tenzij anders is overeengekomen.
 
Artikel 8. ANNULERING algemeen
1.       De Wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met Plaza Events gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven en per e-mail aan Plaza Events mede te delen.
2.       In het geval de Wederpartij de met Plaza Events gesloten overeenkomst annuleert is de Wederpartij, naast een eventuele schadevergoeding, het totale factuurbedrag jegens Plaza Events verschuldigd.
3.       De Wederpartij vrijwaart Plaza Events volledig voor iedere aanspraak van enige derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.
 
Artikel 9. KLACHTEN
1.       In gevallen van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met Plaza Events gesloten overeenkomst dienen, onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 (vijf) dagen na het evenement, aan Plaza Events per aangetekende brief kenbaar worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
2.       Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt Plaza Events geacht alle verplichtingen jegens de Wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.
 
Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING
1.       Plaza Events kan door de Wederpartij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van Plaza Events of haar leidinggevenden. Indien en voor zover op Plaza Events enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijk te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door Plaza Events uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de Wederpartij gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.
2.       Plaza Events is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de Wederpartij toebehorende gelden en/of zaken, gedurende het evenement.
3.       De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door Plaza Events of door derden - al dan niet tegen betaling - aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van het optreden van de artiest. De Opdrachtgever vrijwaart Plaza Events voor iedere aanspraak ter zake.
4.       In het geval van Meerwerk en/of Overmacht (als hierna bedoeld in artikel 12) komen alle (on)kosten van Plaza Events waaronder begrepen alle (on)kosten van - al dan niet door het Plaza Events ingeschakelde - derden, volledig voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Plaza Events tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
5.       Onverminderd de bevoegdheid van Plaza Events om van de Wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade daaronder begrepen, van Plaza Events, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De Wederpartij vrijwaart Plaza Events tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
 
Artikel 11. ONTBINDING
1.       Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:
a.       het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
b.       de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;
c.       de Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
d.       Plaza Events gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
2.       Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de wederpartij direct opeisbaar zijn.
 
Artikel 12. OVERMACHT
1.       Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Plaza Events diens verplichtingen uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor Plaza Events als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:
-          mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
-          een dag van nationale rouw;
-          contingentering- of andere overheidsmaatregelen
-          werkstaking;
-          natuurrampen;
-          ziekte van de Artiest;
-          het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde,van wie Plaza Events voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens Plaza Events.
2.       Met inachtneming van artikel 10 lid 4 van deze voorwaarden is Plaza Events in geval van overmacht gerechtigd:
a.       hetzij de overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de Wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Plaza Events hierdoor jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt;
b.       hetzij in overleg met de Opdrachtgever het betreffende evenement en/of optreden van de Artiest te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van Meerwerk is artikel 3 lid 4 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
3.       Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffingen aan de zijde van de Opdrachtgever levert voor de Opdrachtgever géén overmacht op.
 
Artikel 13. ONVERBINDENDHEID/HIATEN
Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet- verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die - gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden - zo min mogelijk afwijkt van de niet verbindende bepaling.
 
Artikel 14. GESCHILLEN
1.       Op de door Plaza Events gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
2.       Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door Plaza Events en de Wederpartij gesloten overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement waar Plaza Events gevestigd is bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter.
 
Artikel 15 .HUURVOORWAARDEN MATERIALEN
 
1.       Alle goederen welke via Plaza Events zijn verstrekt, blijven altijd eigendom van de leverancier.
2.       Plaza Events is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van of in verband met het gebruik van gehuurde materialen, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Plaza Events c.q. de leverancier.
3.       Vanaf het moment van ontvangst en tot aan het moment dat Plaza Events c.q. de leverancier de gehuurde goederen komt of laat ophalen is de huurder geheel aansprakelijk voor de geleverde goederen.
4.       Plaza Events raad de huurder aan , in het belang van de huurder, om de gehuurde goederen na te zien voor gebruik en mogelijke tekorten en dergelijke onmiddellijk aan Plaza Events c.q. leverancier door te geven. Het melden van breuk en tekorten moet geschieden voordat de goederen in gebruik worden genomen Daarna melden is niet ontvankelijk.
5.       Manco of beschadigde artikelen  worden tegen vervangingswaarde of reparatiekosten in rekening gebracht.
6.       Alle artikelen dienen gereinigd en in originele staat geretourneerd te worden, tenzij anders afgesproken. Wanneer er wordt geconstateerd dat dit niet het geval is, worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht.
7.       Alle gehuurde materialen ( uitgezonderd tenten, springkussens en outdoor spelmaterialen ) mogen niet nat worden.  Door wateroverlast of regen, hagel, sneeuw e.d. veroorzaakte schade dient vergoed te worden aan Plaza Events c.q. de leverancier.
8.       Levering: Indien er geen verantwoordelijke persoon van de organisatie bij levering op het afgesproken tijdstip aanwezig is worden de gehuurde spullen weer retour genomen. Indien u alsnog de gehuurde materialen bezorgd wilt hebben brengen wij  extra voorrijkosten in rekening.  
9.       Vergunningen: De huurder dient zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van eventuele vergunningen en/of ontheffingen voor het gebruik van het gehuurde.
10.   Betaling specifiek: Tenzij anders tussen Plaza Events en de opdrachtgever is afgesproken dienen alle betalingen van de leveringen 7 dagen voor leveringsdatum via storting op onze bankrekening betaald te zijn.
11.   Annulering specifiek : Deze dient door de huurder schriftelijk te geschieden. Bij annulering binnen 21 dagen voor de leveringsdatum wordt 50 % van de overeengekomen huurprijs aan de huurder in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor de leveringsdatum wordt 100 % van de overeengekomen huurprijs aan de huurder in rekening gebracht.
12.   Tenten:                                                                                                                                      
      Plaatsing : Bij het huren van een tent mogen er bij de opbouw geen obstakels aanwezig zijn! ( bijv. bomen, stoelen, tafels etc.) Ook moet huurder bij het meten van de ruimte ( waar de tent moet komen te staan) rekening houden met obstakels die aan muren/daken zijn bevestigd. Denk hierbij aan luifels,lamopen en dakgoten etc. De tent moet door de leverancier direct geplaatst kunnen worden. Het is niet de bedoeling dat de tent over een schutting wordt geplaatst of een gedeelte op een schuurdak. 
      Windkracht :      Vanaf windkracht 8 worden er door onze leverariërs geen tenten meer geplaatst!  
      Inrichting tent : Er mogen geen gekleurde papieren slingers in de tent gehangen worden en geen lampen tegen de tentdoeken aanhangen.
 
 
 
 
 
Ingangsdatum maart 2006